PODATKI 2022

Przypominam Wszystkim Mieszkańcom Baranowa iż dn. 15.11.2022 upływa termin płatności IV-ej raty podatku. Wpłat można dokonywać u sołtysa lub na indywidualne konto bankowe. Pozdrawiam.

Waldemar Grabowski

Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2023

Poniżej przedstawiam Państwu podział środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2023 jakiego dokonali Mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dn. 22.09.2022

Organizacja Dnia Dziecka + Piknik Rodzinny —- 8000.00

Sprzątanie centrum wsi Baranowo —– 1500.00

Dofinansowanie budowy infrastruktury zew. GOK-sir —– 15000.00

Warsztaty dla młodzieży przy GOK-sir —– 4000.00

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych —– 5349.00

Klub Seniora —– 3000.00

KGW „Kreatywne Gosposie” —– 3000.00

KGW ” Rychtowne Babki” —– 5000.00

Klub sportowy „Świt Baranowo” —– 3000.00

OSP Baranowo —– 4000.00

Urządzenie placu zabaw przy kościele ( zieleń, ławki, itp.) —– 2500.00

Waldemar Grabowski

sołtys

Wiadomość dla właścicieli łąk i pastwisk nad Płodownicą

Szanowni Państwo. Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia że w okresie od 26.09.2022 r. do 30.10.2022 r. na rzece Płodownica będą wykonywane roboty konserwacyjne tj. wykaszanie skarp i dna rzeki. W związku z tym właściciele terenów przylegających do rzeki proszeni są o poprzestawianie ogrodzeń uniemożliwiających dostęp do rzeki i skarp.

Sołtys Waldemar Grabowski

Zawiadomienie

                                         

Zawiadamiam Wszystkich Mieszkańców Baranowa że w dn. 15.09.2022 upływa termin płatności III-j raty podatku. Płatności można dokonywać u sołtysa lub na indywidualne konto Urzędu Gminy. W imieniu organizatorów zapraszam też na Dożynki Gminno- Parafialne w dn. 11.09.2022.  W sobotę przed dożynkami o godz. 19.30 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się projekcja plenerowego kina letniego.

Na dzień 22.09.2022 na godz. 19.00 zwołuję zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023. Zebranie odbędzie się w GOKSiR w Baranowie ,proszę o liczne przybycie. Przypominam też Mieszkańcom o obowiązku utrzymania w porządku i czystości chodników przy swoich posesjach. Na koniec zapraszam Wszystkich Mieszkańców do korzystania z nowo powstałego Miejsca Rekreacji dla Mieszkańców Baranowa na tzw. „Grządce”

                                                       Sołtys

Waldemar Grabowski

Miejsce Rekreacji Już Otwarte

Szanowni Mieszkańcy Baranowa
Z radością chciałbym Was poinformować że w dn. wczorajszym dokonaliśmy wraz z p. Wójtem , p. Przewodniczącym Rady Gminy i p. Radnymi odbioru Miejsca Rekreacji Sołectwa Baranowo. Jest to tzw. „Grządka” , dla osób nie znających tej nazwy wyjaśniam, jest to za dawnym Hochlandem pierwszy las po lewej stronie w kierunku Rycicy .Szanowni Mieszkańcy wielu z Was zapewne wie że do wiosny tego roku było tam prawie śmietnisko i wysypisko. To się zmieniło diametralnie. Dzięki funduszowi sołeckiemu Baranowa, spółka gminna wykonała tam wiele pracy. Głównym celem było przywrócenie tego miejsca do używalności całej Baranowskiej społeczności. Cały teren a jest to ponad 4 ha. został porządnie wysprzątany , pousuwano poschnięte konary, wykoszono niepotrzebne zarośla i chwasty a najważniejsze usunięto kilka przyczep śmieci. A możecie mi wierzyć że tej dobroci tam było niemało. Ogromnie dziękuję za wykonaną prasę Spółce Gminnej na czele z p. Prezesem. W związku z powyższym zapraszam i zachęcam Wszystkich Mieszkańców Baranowa a szczególnie młodzież do odwiedzania i korzystania z tego miejsca. Można napalić ognisko, można się spotkać w większym lub mniejszym gronie i przyjemnie spędzić letni wieczór. Dzieci mogą się wyszaleć na łące a rodzice poczytać książkę lub co kto woli. Drodzy Mieszkańcy mam tylko jedną prośbę do Was, pozostawcie tam po sobie zawsze porządek, przecież jak się puszkę czy butelkę ze sobą przyniesie to nie problem z powrotem to zabrać, zwłaszcza że puste to lżejsze. Pozdrawiam wszystkich z nadzieją że moja prośba nie zostanie pustym słowem.

Sołtys
Waldemar Grabowski

Opał
Ognisko
Miejsce dla zmęczonych
Warto się z tą tabliczką zapoznać
Wejście główne
Panorama
Osiem osób do stoliczka
A razem 36 stojących nie liczę

Raport o stanie Gminy Baranowo

Raport o stanie Gminy Baranowo za 2021 rok

Szanowni państwo. Przedstawiam państwu „ Raport o stanie Gminy Baranowo „ za 2021 rok. Konieczność jego przygotowania wynika z art.28a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) i pomimo iż jego opracowanie wynika z przepisów prawa to uważam i jestem przekonany, że jest on niezwykle istotnym dokumentem dla każdego z mieszkańców Naszej Gminy.

Dokument ten obrazuje aktualną sytuację  Gminy Baranowo i przedstawia obszary jej funkcjonowania. Obejmuje min. problematykę finansów, inwestycji, mienia komunalnego, gospodarki przestrzennej, oświaty, kultury, sportu czy pomocy społecznej. Zawiera dane pozwalające ocenić i przeanalizować zmiany zachodzące w Naszej Gminie na przestrzeni ostatnich lat, a w szczególności w roku 2021. W raporcie znajdą Państwo najważniejsze, a przede wszystkim obiektywne informacje, które opisują potencjał naszej Gminy, zarówno ten finansowy jak i wynikający z zasobów naturalnych, gospodarczych i ludzkich.

Niniejszy raport stanowi rozszerzenie standardowych informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za 2021 rok przedstawianym corocznie Radzie Gminy.

Wierzę, że raport będzie dla Państwa nie tylko zbiorem statystycznych danych i suchym opisem stanu faktycznego i miejsca , w którym się znajdujemy jako mieszkańcy, ale przede wszystkim będzie źródłem miarodajnych informacji , które każdy z nas może wykorzystać nie dla samej wiedzy, ale dla rozwinięcia własnej działalności, realizacji pomysłów, czy pobudzenia do aktywności lokalnych  grup mieszkańców.

Najważniejszym z założeń przygotowanego raportu jest zaprezentowanie mieszkańcom możliwie pełnego spektrum życia gminy w oparciu o publicznie udostępniane dane statystyczne oraz inne informacje pozyskane z jednostek organizacyjnych gminy i przetworzone na potrzeby tego dokumentu. Funkcja sprawozdawcza nie jest jednak jedyną jaką ten raport powinien spełniać. Raport wzbogaca dostęp do informacji na temat działalności władz samorządowych , jest narzędziem stanowiącym bazę do merytorycznej dyskusji nad osiągnięciami i sukcesami Naszej Gminy, pożądanymi kierunkami jej rozwoju czy wyzwaniami jakie przed nami stoją. Raport daje wyjątkową okazję do pogłębienia dialogu i współpracy władz z mieszkańcami w ramach bezpośredniej i co najważniejsze merytorycznej, a nie politycznej debaty, do której już teraz serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszego raportu. Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Baranowo do lektury tego dokumentu. Składając dokument na Państwa ręce wyrażam nadzieję, że prezentowany materiał pozwoli Państwu na szerokie przeanalizowanie aktualnego stanu  Naszej Gminy, zwiększy wiedzę na temat funkcjonowania samorządu, jak również przyczyni się do podjęcia wspólnych działań nad wypracowaniem dalszych kierunków rozwoju.

   Wójt Gminy Baranowo

    Henryk  Toryfter 

 Raport o stanie Gminy Baranowo za 2021 rok – pdf

Spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Baranowo zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Baranowo dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 28.06.2022r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7, sala konferencyjna.

Podczas spotkania możliwe będzie uzyskanie informacji dotyczących pozyskania dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła oraz na inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Harmonogram odbioru odpadów z folii rolniczej

Odbiór odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej odbędzie się w dniach 23-29 czerwca 2022 r. zgodnie z poniższym harmonogramem.

Odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane według kategorii:

  • oddzielnie sznurek/siatka
  • oddzielnie folia z balotów po sianokiszonce
  • oddzielnie folia pryzmowa czarna, czarno biała itp.
  • oddzielnie worki po nawozach małe
  • oddzielnie worki po nawozach / paszy typu Big Bag

Odpady nie mogą być w postaci luźnej, prosimy o zapakowanie ich w Big Bagi, dostarczenie ich w postaci zwartej (np. owinięte sznurkiem) umożliwiającej ich zważenie na wadze przenośnej. Podczas odbioru każdy Big Bag będzie rozcinany i będzie sprawdzana jego zawartość. Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane!

Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie przewiduje finansowania podatku VAT.

W związku z powyższym kwotę  podatku VAT (8%) będzie musiał zapłacić rolnik oddający folię. Podczas odbioru,  z każdym rolnikiem będzie spisywana umowa, która będzie podstawą do późniejszego wystawienia faktury.
Koszt odbioru i utylizacji 1 Mg odpadów wynosi 540 zł. W związku z czym rolnik od każdej dostarczonej tony folii, sznurka itd. zapłaci  podatek VAT w wysokości 40 zł.

  • autor: Justyna Tabaka

Wiadomość dla rolników

W dniu 27.06.2022 na godzine 9.00 w Urzedzie Gminy organizowany jest 1-dniowy kurs chemizacyjny dla Rolnikow z stosowania srodkow ochrony roslin – uzupelniajacy kurs na opryskiwacze. Prosimy o rozeslanie informacji wsrod Rolnikow. Zgloszenia prosze kierowac do Pani Katarzyny Golan telefon 723-436-340