Wiadomość z Urzędu Gminy Baranowo

Będą duże zmiany w gospodarce ściekowej

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 września 1996 ro utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie Prawo Wodne Urząd Gminy w Baranowie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie zgłoszenia do Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 29 posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiornika bezodpływowego (szamba), formularz zgłoszenia można pobrać poniżej, ewentualnie można go również wypełnić na miejscu w pokoju nr 29 w Urzędzie Gminy w Baranowie.

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni – pobierz formularz

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do  30.09.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania (na żądanie Gminy), w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Usługę wywozu ścieków i osadów mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Baranowo. W chwili obecnej takie usługi na terenie naszej gminy świadczy jedynie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Baranowie, z którym wszyscy właściciele zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni powinni mieć podpisaną umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowę można podpisać w siedzibie Spółki tj. pokój 31 w Urzędzie Gminy w Baranowie.

Stawki za wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków kształtują się następująco:

Wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 000 l na terenie Baranowa150,00 zł brutto
Wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 000 l w promieniu do 5 km od Baranowa175,00 zł brutto
Wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 000 l w promieniu powyżej 5 km od Baranowa200,00 zł brutto
Obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków200,00 zł brutto

Wymienione wyżej stawki obowiązują od 01.04.2023 r. i są jednymi z najniższych stawek w Powiecie Ostrołęckim. W tej cenie ZGK Sp. z o.o. w Baranowie ma wliczoną również opłatę za zrzut ścieków do stacji zlewnej w gminnej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

  1. posiadanie umów, (na wywóz nieczystości ciekłych i osadów z przydomowych oczyszczalni)
  2. zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach.
  3. dowody uiszczania opłat za usługi (wywozu nieczystości ciekłych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków)

Artykuł 5aa. zawiera również zapis:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

W związku z powyższym na terenie Gminy Baranowo na początku 2024 roku rozpoczną się kontrole wszystkich nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków i będą one polegać na:

  • wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Baranowie celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków lub osadów,
  • przeprowadzaniu kontroli terenowej przez komisję złożoną z pracowników Urzędu Gminy w Baranowie, na kontrolowanej nieruchomości.

O terminie i sposobie kontroli właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony pisemnie przez Urząd Gminy Baranowo.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie najpóźniej do końca tego roku, gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), w przypadku stwierdzenia braku posiadania umowy lub braku dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków gmina ma obowiązek wydania decyzji o zarządzeniu wywozu zastępczego z zastosowaniem górnych stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy Baranowo.

Gospodarstwa posiadające przyłącza do kanalizacji zbiorczej nie mają żadnych zmian wynikających ze zmiany przepisów ale będą miały od 01.04.2023 r. wyższe ceny za odbiór ścieków. Wynika to stąd, że funkcjonowanie całego systemu oczyszczania ścieków zawsze było bardzo kosztowne a w ostatnim czasie rosnąca inflacja oraz wzrost kosztów zakupu materiałów i podwyżki cen energii elektrycznej jeszcze bardziej wpłynęły negatywnie na bilans kosztowy całego systemu. Rada Gminy Baranowo w dniu 29.03.2023 r. podjęła nową uchwałę w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranowo, która to uchwała zmniejsza wysokość dopłat do taryf zatwierdzonych decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku i zwiększa ceny odbioru ścieków. Po wejściu w życie uchwały tj. od 01.04.2023 r. ceny kształtują się następująco:

Cena za 1 mścieków odprowadzonych do kanalizacji ciśnieniowej.3,79 zł netto
Cena za 1 mścieków odprowadzonych do kanalizacji grawitacyjnej.4,14 zł netto
Stawka opłaty abonamentowej.1,90 zł netto

Mamy świadomość, że nowe przepisy dotyczące gospodarki ściekowej są niekorzystne dla mieszkańców bo podnoszą koszty związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy jednak podkreślić, że wszelkie obowiązki opisane powyżej nałożone na jednostki samorządu terytorialnego wynikają z wprowadzonych zmian w obowiązujących przepisach. W przypadku niedostosowania się do nich gminy są narażone na dotkliwe kary finansowe. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te działania są wprowadzane w trosce o ochronę gleb i wód podziemnych, mają one na celu powstrzymanie postępującego ich zanieczyszczenia. W trosce więc o nasze wspólne dobro powinniśmy podejść odpowiedzialnie do poruszanej kwestii i stosować się do obowiązujących norm i przepisów. 

Wójt         
Henryk Toryfter